Cliënt-informatie naar aanleiding van de AVG*, die 25 mei 2018 ingaat.

Het gaat om uw privacy.

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO*. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Als behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Dit betekent dat ik zorgvuldig omga met uw persoonlijke-/medische gegevens en er zorg voor draag dat onbevoegden geen toegang hebben tot deze gegevens.

Met alleen uw expliciete toestemming is het mogelijk dat uw gegevens voor onderstaande doeleinden gebruikt worden:

  1. -Om een andere zorgverlener te informeren. Bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij 

  verwijzing naar een andere therapeut.

  1. -Voor gebruik bij waarneming door een collega tijdens mijn afwezigheid.
  2. -Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
  3. -Of vanwege een eventuele andere reden die ik met u zal bespreken.

U heeft ten alle tijde recht tot inzage in uw cliëntendossier.

U heeft ten alle tijde het recht u gegevens te laten verwijderen.

De gegevens in uw cliëntendossier blijven, zoals wettelijk vereist, 15 jaar bewaard. 

Privacy op uw factuur.

Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie. Zodat ik een factuur kan opstellen.

Op de factuur die u ontvangt staan de gegevens die door de zorg-verzekeraar gevraagd worden. Deze zijn:

  1. -Uw naam, adres en woonplaats
  2. -Uw geboortedatum
  3. -De datum van de behandeling
  4. -Een korte omschrijving van de behandeling. Bijvoorbeeld natuurgeneeskunde en/of een door de verzekeraar gewenste code.
  5. -De kosten van het consult.

*AVG = Algemene verordening gegevensbescherming 

*WGBO = Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst